1. Home > 
  2. Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene principes – Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle – en alleen op – verkopen verricht tussen de firma Hydro Sud Direct, 4 rue Yves Glotin , 33300 Bordeaux, serviceclients@piscines-hydrosud.fr, 413 432 394 - (hierna «de Verkoper» genoemd) en de koper via de website (hierna «de Koper» genoemd) via de e-shop van de Verkoper op de website https://www.zwembaden-hydrosud.be(hierna «de Website» genoemd).

1.2.Het plaatsen van een bestelling door de Koper houdt in dat laatstgenoemde voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze voorwaarden en ze aanvaardt. Om deze aanvaarding duidelijk te maken, dient de Koper, voordat hij een bestelling plaatst, een bevestigingsvakje aan te vinken en te klikken op de knop «Mijn bestelling bevestigen». Door deze twee handelingen :
* verklaart en erkent de koper dat hij deze voorwaarden perfect kent,
* aanvaardt hij deze voorwaarden,
* doet hij afstand in gelijk welke hoedanigheid, op gelijk welk moment en in gelijk welke vorm van andersluidende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze voorwaarden, die niet uitdrukkelijk zouden aanvaard zijn door Verkoper en Koper.


1.3. De e-shop van de Verkoper is voorbehouden aan particulieren.

Artikel 2: Identificatie en inschrijving van de Koper

Om op de Website een bestelling te plaatsen, dient de Koper zich vooraf te identificeren door het daartoe bestemde inschrijvingsformulier in te vullen. De Koper dient zijn naam, zijn voornaam, zijn e-mailadres en de postcode van zijn woonplaats in te voeren. De door de Koper verstrekte inlichtingen moeten juist en volledig zijn en zo snel mogelijk worden geüpdatet.

Het op het formulier vermelde e-mailadres wordt beschouwd als een persoonlijk adres waarnaar alle berichten van de Verkoper worden gestuurd, zodat de Koper erop moet toezien dat het geldig en up-to-date blijft.

Bij de inschrijving kiest de Koper een gebruikersnaam met een daaraan verbonden wachtwoord: de Koper kan bestellingen alleen plaatsen met gebruik van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Koper verbindt zich ertoe ze niet mee te delen of over te dragen aan een derde. Elke bestelling die met deze gebruikersnaam en dit wachtwoord is geplaatst, wordt geacht door de Koper te zijn gedaan.


De Koper deelt de Verkoper onmiddellijk schriftelijk mee als hij er kennis van neemt dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord buiten zijn medeweten zijn gebruikt.

Na afloop van de inschrijvingsprocedure stuurt de Verkoper onmiddellijk een bericht naar het e-mailadres van de Koper ter bevestiging van zijn inschrijvingsverzoek. Het draagt de naam «Bevestiging van uw inschrijvingsverzoek» en herhaalt zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Samen met deze e-mail stuurt de Verkoper ook een volledig exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 3: Bestelprocedure

3.1.De bestelprocedure verloopt via de volgende stappen :
* De Koper kiest de gewenste producten en hoeveelheden. Hij kan de geselecteerde producten op elk moment raadplegen via de functie «Mandje».
* Hij bevestigt zijn intentie om de geselecteerde producten te bestellen door zonder voorbehoud in te stemmen met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
* Hij kiest de leveringswijze (cf. Artikel 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden) en de betaalwijze (cf. Artikel 9 van deze algemene verkoopsvoorwaarden).
* Een overzicht van de inhoud van de bestelling, de essentiële kenmerken van de bestelde producten en het bedrag van de bestelling worden aan de koper voor validatie voorgelegd. De Koper heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen, meer bepaald wat betreft de geselecteerde producten, het facturatie- en/of leveringsadres en de betaalwijze. In dat geval wordt een nieuw overzicht van de bestelling aan de Koper voorgelegd.
* De Koper valideert – definitief – de inhoud en het bedrag van de bestelling. De validering – die geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van de Koper – wordt concreet vastgelegd in twee opeenvolgende handelingen: de Koper moet een valideringsvakje aanvinken en op de knop «Mijn bestelling valideren» klikken.
* Na validering van de bestelling door de Koper, gaat de Koper over tot betaling van de prijs volgens de gekozen betaalwijze (cf. Artikel 9 van deze algemene verkoopsvoorwaarden).
* De door de Koper aldus gevalideerde bestelling wordt gevolgd door een bevestigingsmail – die het bewijs vormt van de registratie door de Verkoper en een overzicht van de bestelling verschaft.
* Bij ontvangst van de bestelling voert de Verkoper de controles uit voorafgaand aan de validering van de bestelling door de Verkoper en controleert hij onder meer of de betaling werkelijk is uitgevoerd – en – als het gaat om de bestelling van een «op maat gemaakt» of «gepersonaliseerd» product – controleert hij de afmetingen, de maten en meer algemeen de door de Koper meegedeelde elementen.


Bij validering stuurt de Verkoper een e-mail naar de Koper om mee te delen dat de Verkoper de bestelling heeft gevalideerd. Deze validering vormt het beginpunt van de leveringstermijnen van de bestelling (cf. Artikel 6.2 van deze algemene verkoopsvoorwaarden)


3.2.De Verkoper behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de door de Koper geplaatste bestelling :
* Bij bestelling(en) die door de inhoud en frequentie de behoeften van een particulier overschrijdt/overschrijden en meer in het algemeen bij een abnormale bestelling of kwade trouw van de Koper.
* Bij inlichtingen afkomstig van de bankinstelling die door de Verkoper is belast met de betaling van de bestelling, waaruit blijkt dat de betaling van de Koper niet kan worden uitgevoerd.


De Verkoper zal de Koper daarvan via e-mail op de hoogte brengen.

Artikel 4: Verzakingsrecht

4.1.De Koper beschikt over een verzakingsrecht om de bestelling te annuleren overeenkomstig Artikel 80, §1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Dit recht moet worden uitgeoefend – zonder opgave van motief of betaling van een boete, behalve de retourkosten – binnen een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van de bestelling door de Koper. Als de termijn van 7 dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerste daaropvolgende werkdag.
Overeenkomstig Artikel 80, §4, 1° en 2° van bovengenoemde wet van 14 juli 1991, kan het verzakingsrecht niet worden uitgeoefend in de volgende gevallen :
* de levering van diensten waarvan de uitvoering met de toestemming van de Koper is begonnen vóór het einde van de bovengenoemde termijn van 7 dagen,
* de levering van goederen vervaardigd volgens de specificaties van de Koper of duidelijk gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

4.2.Om zijn verzakingsrecht ui te oefenen moet de Koper het of de desbetreffende producten aan de Verkoper binnen bovengenoemde termijn terugsturen en de terugbetaling ervan aanvragen.
De desbetreffende producten moeten intact, in goede staat, zonder gebruikssporen en volledig (met inbegrip van de eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie) worden teruggestuurd in hun originele verpakking.
Verzendingen onder rembours worden niet aanvaard, ongeacht de reden.

4.3.Als het verzakingsrecht wordt uitgeoefend, dient de Verkoper de Koper terug te betalen ten laatste 30 dagen na de datum waarop hij dat recht heeft uitgeoefend, overeenkomstig Artikel 80, §3, 2e lid van bovengenoemde wet van 14 juli.

De Verkoper betaalt alle door de Koper betaalde bedragen terug (en meer bepaald de aanvankelijke verzendingskosten), met uitzondering van de retourkosten die ten laste van de Koper zijn.

Artikel 5: Beschikbaarheid van de producten

Gelet op het aantal referenties en de aard van de producten die op de Website staan, heeft de Verkoper niet al deze producten op voorraad. De vermeldingen betreffende de beschikbaarheid van de producten worden door de Verkoper aan de Koper ter indicatie gegeven bij het plaatsen van de bestelling door de Koper, waarbij de Verkoper rekening houdt met de informatie die hij van zijn leveranciers heeft gekregen.

Ondanks de verbintenissen die de Verkoper bij de leveranciers heeft aangegaan met betrekking tot de beschikbaarheid van de producten, zal de Verkoper, als na validatie van de bestelling door de Koper wordt vastgesteld dat een product niet beschikbaar is, de Koper daarvan via e-mail op de hoogte brengen van zodra hij er zelf kennis van heeft gekregen via de bij deze onbeschikbaarheid betrokken leverancier.

In dat geval wordt de bestelling van de Koper automatisch geannuleerd. Deze annulering slaat naar keuze van de Koper op de volledige bestelling, ofwel alleen op de producten die niet beschikbaar zijn.

Artikels 6: Verzendingskosten en leveringstermijnen

6.1.De leveringstermijnen van de producten worden vermeld bij de bestelling. Deze termijnen gaan in bij de validering van de bestelling door de Verkoper.

De producten worden geleverd – naar keuze van de Koper :
* ofwel in de winkel(s) van de Verkoper (cf. lijst en adres)
* ofwel op het bij de bestelling door de Koper vermeld adres, met dien verstande dat de levering alleen kan gebeuren in de volgende geografische zone: binnen de perken van de door de Verkoper bediende gemeenten. Elke andere leveringsplaats kan de Koper aanvragen via het menu «Ons contacteren» of op het volgende telefoonnummer: +0033 556 131 708.
Deze keuze betreft niet de producten waarvoor de vermeldingen «Uitsluitend levering aan huis» of «Uitsluitend afhaling in de winkel» zijn vermeld op de website.

6.2.De verzendingskosten zijn ten laste van de Koper en hangen af van de bij de bestelling gekozen leveringswijze, namelijk :

* Voor levering aan huis

Le montant des frais de livraison dépend du type et du nombre de produits commandés. Ce montant est précisé à l’Acheteur lors de la passation de la commande et préalablement à sa validation par l’Acheteur. Il est toutefois précisé que le montant des frais de livraison est plafonné à 600 € TTC par commande. Ce plafond ne concerne pas les livraisons relatives aux produits pour lesquels la mention « hors gabarit » est mentionnée sur le Site Internet.

*Pour un retrait en magasin

Les frais de livraison jusqu’au Magasin sont gratuits

6.3. L’Acheteur est informé que la commande pourra être fractionnée en plusieurs expéditions ou colis. Ce fractionnement sera sans incidence sur le montant des frais de port tel que défini ci-dessus.

6.4. L’Acheteur doit être présent au jour et à l’heure fixés pour la livraison des produits. A défaut, et sauf cas de force majeure, l’Acheteur s'expose à supporter l'ensemble des surcoûts supportés par le Vendeur du fait de la défaillance de l’Acheteur. Le Vendeur devra pour sa part respecter les modalités de livraison stipulées et engagera également sa responsabilité en cas de défaillance, sauf cas de force majeure.

Article 7 : Conformité de la commande – retour des produits

7.1. A la livraison, l’Acheteur vérifie la nature, l'état, la quantité, et plus généralement la conformité des produits livrés au contenu de la commande concernée. Toute réserve ou contestation relative à la conformité de la livraison devra être portée à la connaissance du Vendeur (fax ou courriel) et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 10 jours après l’envoi de la commande. L’Acheteur devra fournir toute justification concernant les anomalies constatées et prendre toutes dispositions pour que le Vendeur puisse procéder à leur constatation et le cas échéant y porter remède. A ce titre, l’Acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de recourir à un tiers à cette fin, les modalités d'intervention étant librement déterminées par le Vendeur.

7.2. Tout retour de produit présumé par l’Acheteur affecté d’un vice - ou non conforme - ne peut être effectué sans le consentement écrit et préalable du Vendeur - une telle acceptation ne valant pas par ailleurs reconnaissance de la responsabilité de ce dernier. Le retour des produits – et sous réserve de l’accord préalable du Vendeur tel que défini ci-dessus – est lié au fait que les produits visés par le retour aient été fournis à l’Acheteur par le Vendeur et que l’Acheteur puisse justifier de l’origine de cet achat. Het is de Koper die aan de Verkoper alle informatie, elke rechtvaardiging of in het algemeen elk bewijselement moet leveren dat het bestaan van het gebrek of van de ingeroepen niet-overeenstemming aantoont..

Artikel 8: Overdracht van eigendom en van risico’s

8.1. De producten die het voorwerp van een bestelling uitmaken, blijven eigendom van de Verkoper tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, kosten en bijkomende bedragen.

8.2. Dit principe doet bij ontvangst van de voornoemde producten – waarbij ontvangst wordt verstaan als de aflevering in handen van de Koper – niets af aan de overdracht van de risico’s van verlies of beschadiging van de aan voorbehoud van eigendom onderworpen producten, alsook van schade die ze kunnen oplopen of veroorzaken.

Artikel 9: Prijs – Betaling

De op de Website vermelde verkoopprijzen gelden uitsluitend voor verkopen via de Website. Deze prijzen gelden niet voor verkopen die rechtstreeks worden gesloten in een winkel of winkels die door de Verkoper worden uitgebaat.

9.1. De op de Website vermelde prijzen worden gegeven in euro (€) inclusief alle belastingen (BTW en alle andere toepasselijke taksen). De prijzen gelden voor afhaling in de winkel of vanuit de opslagplaats van de Verkoper. Bijgevolg omvatten deze prijzen niet de verzendingskosten die ten laste van de Koper zijn (cf. Artikel 6.2 van deze algemene verkoopsvoorwaarden). De Verkoper behoudt zich op elk moment het recht voor om zijn prijzen – en meer algemeen zijn verkoopsvoorwaarden - te wijzigen. De prijs en de voorwaarden die van toepassing zijn op de door de Koper geplaatste bestelling, zijn diegene die van kracht zijn op de dag van de validering van de bestelling door de Koper.

9.2. De Prijs is in zijn geheel te betalen.

* Ofwel via kredietkaart of bankoverschrijving rechtstreeks op de Website bij de bestelling. De betaling verloopt via eenS.S.L. beveiligd betaalsysteem. Het S.S.L-protocol is een versleutelingssysteem voor het invoeren en verzenden van bankgegevens. Bij de betaling wordt de Koper automatisch doorverwezen naar de website van de bankpartner van de Verkoper. Laatstgenoemde heeft daardoor nooit toegang tot de bankgegevens van de Koper: hij wordt door de bankpartner alleen op de hoogte gesteld van het goede verloop van de betalingsverrichting.

* Ofwel via creditcard, bankkaart of in cash aan de toonbank van de Winkel (uitsluitend in het kader van de leveringswijze «afhaling in de winkel»), ten laatste bij levering van de bestelling.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. De referenties en inlichtingen die op de Website staan, werden ingevoerd op basis van de door de leveranciers meegedeelde inlichtingen. De foto’s hebben geen contractuele waarde en kunnen niet in de plaats worden gesteld van de beschrijving van het product.

10.2. In overeenstemming met de geldende reglementering is de Verkoper niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering (en onder meer laattijdige levering) van de bestelling door toedoen van de Koper, door onvoorspelbaar en onoverkoombaar toedoen van een derde of in geval van overmacht.

10.3. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een moeilijk toegankelijke of tijdelijk ontoegankelijke Website als gevolg van verstoring van het telecommunicatienetwerk, waarbij de Koper op de hoogte is van de complexiteit van de wereldwijde netwerken en de grote toestroom van internetgebruikers op bepaalde uren. Hetzelfde geldt voor eventuele hacking of virusbesmettingen die zich kunnen voordoen, aangezien de Verkoper geen absolute veiligheid van de Website kan waarborgen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. Alle teksten, beelden, illustraties, processen en technieken die op de Website staan, zijn beschermd door het auteursrecht en/of in de hoedanigheid van intellectuele eigendom. Het gebruik door de Koper van de Website is strikt voorbehouden aan privaat gebruik – het gebruiksrecht van de Koper is beperkt tot het lezen van de inlichtingen op de Website en de mogelijkheid om de op de Website voor strikte persoonlijke doeleinden aangeboden producten aan te kopen. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Website is bijgevolg strikt verboden.

11.2. Elke inbreuk op dit Artikel kan straf- en burgerrechtelijk worden vervolgd, onder meer wegens namaak, en zal desgevallend leiden tot de betaling van schadevergoeding.
In dat geval heeft de Verkoper de mogelijkheid om onmiddellijk een einde te stellen aan de inschrijving van de Koper en de lopende bestellingen te annuleren, dit zonder vergoeding ten gunste van de Koper en zonder dat voorafgaande inbrekestelling nodig is.

Artikel 12: Bescherming van persoonsgegevens – Cookies

12.1. De door de Koper op de Website meegedeelde persoonsgegevens worden door de Verkoper alleen ingezameld voor strikt commerciële doeleinden (registratie, uitvoering en levering van de bestelling, mededeling van aanbiedingen van de Verkoper). Deze gegevens worden niet verkocht of overgedragen aan derden.

De Verkoper verbindt zich tot naleving van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995, beschikt de Koper over recht op inzage, rechtzetting, verzet en wissing van zijn gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar de Verkoper via de rubriek «Ons contacteren», ofwel door te schrijven naar: HYDRO SUD DIRECT, 4 rue Yves Glotin, 33300 Bordeaux.

12.2. De Koper wordt ervan op de hoogte gesteld dat – met het doel de prestaties inzake het voldoen aan de klantenbehoeften te verbeteren – de Website gebruik maakt van cookies. Er wordt op gewezen dat de Koper ervoor kan kiezen deze te blokkeren of van zijn computer te wissen, door zijn computer op de volgende wijze te configureren :

Procedures om u te verzetten tegen het installeren van "cookies" :

* VOOR MOZILLA FIREFOX :

1. Kies het menu "Tools " vervolgens "Options".
2. Klik op het icoon "Privacy".
3. Vink het menu "Cookies" aan en selecteer de gewenste opties.

* VOOR MICROSOFT INTERNET EXPLORER 6.0 :

1. Kies het menu " Tools", vervolgens "Internet Options".
2. Klik op de tab "Confidentiality".
3. Selecteer met de cursor het gewenste niveau.

* VOOR MICROSOFT INTERNET EXPLORER 5 :

1. Kies het menu "Tools", vervolgens "Internet Options".
2. Klik op de tab "Security".
3. Selecteer "Internet", vervolgens "Custom Level".
4. Vink de rubriek "Cookies" aan en kies de gewenste optie.

* VOOR NETSCAPE 6.X EN 7. X :

1. Kies het menu "Edition" > "Preferences".
2. Confidentiality en Security.
3. Cookies.

* VOOR OPERA 6.0 EN RECENTER:

1. Kies het menu "File" > "Preferences".
2. Privacy.

Artikel 13: Toepasselijke wet en bevoegde rechtspraak

Alle bepalingen in deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook alle erin bedoelde aankoop- en verkoopverrichtingen, zijn onderworpen aan en vallen onder het Belgische recht.

Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de Stad Brussel bevoegd.
Loading...